Gå direkt till innehåll
Hög nöjdhet med Attendos omsorg

Pressmeddelande -

Hög nöjdhet med Attendos omsorg

I dagarna lanserar Attendo 2015 års kvalitetsbokslut för att sätta fokus på kvaliteten inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och inom Individ- och familjeomsorgen. Bokslutet presenterar hur företaget i praktiken arbetar med kvalitet, vad som åstadkommits under året och vilka förbättringsområden som finns.

Inom Attendos LSS-verksamhet handlade kvalitetsarbetet under 2015 till stora delar om fortsatt fokus på ökad delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Företaget har exempelvis arbetat aktivt med dialogmöten där brukare, närstående, politiker och tjänstemän träffas för att gemensamt komma överens om hur kvaliteten kan utvecklas.

- Personer med funktionsnedsättningar har ibland svårt att göra sig hörda i samhället. Därför är det viktigt att vi ständigt arbetar för delaktighet, inflytandefrågor och samverkan för dessa individer. En viktig del är även att bygga och utveckla gruppbostäder där nya tekniska hjälpmedel bidrar till en bättre vardag, säger Annette Sjöborg, kvalitetschef i Attendo Skandinavien Omsorg.

Attendo var en av de första aktörerna som bistod kommunerna i att öppna boenden för ensamkommande unga när ansvaret gick över från Migrationsverket till kommunerna 2006. Därmed fanns en stabil grund att utgå från när förra året till stora delar präglades av den pågående flyktingkatastrofen i Europa och därmed behovet av att snabbt finna trygga boenden för alla de människor som söker skydd i Sverige.

- Med vår erfarenhet var det en självklarhet att en stor del av vårt arbete under 2015 handlade om att möta behovet som nyanlända personer har genom att bygga upp stabila och trygga verksamheter där de som flytt undan krig och förtryck kan finna lugn och ro. Minst lika viktigt som att etablera trygga boenden är att ge en god omsorg till personer som ofta är traumatiserade när de kommer till Sverige och där har våra medarbetare en mycket god kompetens, säger Annette Sjöborg.

Under året fortsatte även Attendos verksamhet inom jour- och familjehem att växa. För att ytterligare höja kvaliteten i dessa verksamheter utvecklar företaget ett jour- och familjehemskoncept som ännu tydligare beskriver det egna uppdraget på området.

- För att se hur väl vi lyckas med vårt mål om en trygg jour- och familjehemsverksamhet undersöker vi bland annat i vilken grad de familjehemsplacerade unga upplever att de blir behandlade med respekt. 93 procent svarade positivt på denna fråga under 2015 och vi vill naturligtvis att de positiva svaren ska bli ännu fler under 2016.

Ett mycket positivt resultat av det systematiska kvalitetsarbetet under 2015 var att antalet allvarliga händelser minskade med 37 procent i förhållande till totala antalet brukare och klienter. Men en viktig del av kvalitetsarbetet är även alla de små och stora projekt som syftar till att förbättra verksamheterna ytterligare.

- Av brukarundersökningarna att döma är vi på rätt väg – åtta av tio brukare uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med vår omsorg. Men det betyder inte att vi är nöjda. Under de drygt 30 åren som Attendo har varit verksamma har vi bidragit till kvalitetsutveckling och det vill vi fortsätta göra i minst 30 år till, betonar Annette Sjöborg.

Hela kvalitetsbokslutet lanseras fredagen den 15 april kl 12.00 - 15.00 på Attendos regionkontor på Malmgårdsvägen 63 på Södermalm i Stockholm. Anmäl gärna närvaro till mathias.laurentz@attendo.se. För mer information om lanseringen, se gärna bifogad inbjudan: http://bit.ly/InbjudanLanseringKvalitetsbokslutASC.


För ytterligare information:

Annette Sjöborg, Kvalitetschef Attendo Skandinavien Omsorg
Telefon: +46 76 141 52 33

E-post: annette.sjoborg@attendo.se

-Charlotte Näsström Morén, Informations- och presschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 727 15 70 50

-E-post: charlotte.nasstrom.moren@attendo.se

Ämnen

Taggar


Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Attendo
Vendevägen 85 b
182 17 Danderyd