Följ Attendo

Attendo presenterar förslag till nationell kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 17:13 CET

Behovet av ett enhetligt, nationellt system för att mäta kvaliteten i svensk äldreomsorg har diskuterats länge utan resultat. Nu presenterar Attendo SeniorLotsen, en modell för nationell kvalitetsuppföljning som gör det möjligt för äldre och deras närstående, beslutsfattare och andra att jämföra olika boenden och hemtjänstverksamheter med varandra.

Idag används många olika mått, metoder och modeller för att utvärdera och följa upp privata och kommunala äldreboenden och hemtjänstverksamheter i Sverige. Socialstyrelsen sammanställer varje år olika kvalitetsdata i Äldreguiden. Dessutom finns öppna jämförelser som bland annat redovisar de äldres uppfattning om äldreomsorgen på kommunnivå. Även kommunala och privata utförare har egna system för mätning och uppföljning av kvalitet i verksamheterna.

Problemet med dagens uppföljning är att alla gör olika. Det saknas gemensamma mått samt en modell för hur dessa ska mätas och följas upp. Därför är det omöjligt att jämföra kvaliteten i äldreomsorgen ner på verksamhetsnivå samt att få en enhetlig bild av kvaliteten i äldreomsorgen på en övergripande nivå.

– Utan tydlighet och möjlighet att jämföra blir kvalitet lätt bara ett luddigt begrepp. Med SeniorLotsen presenterar Attendo den första konkreta modellen för en enhetlig och nationell uppföljning av kvaliteten i kommunala och privata verksamheter inom äldreomsorgen. Modellen gör det möjligt att jämföra kvaliteten mellan äldreboenden och hemtjänstverksamheter på ett rättvisande sätt, säger Margareta Nyström, vice vd på Attendo.

Grundtanken med SeniorLotsen är att kvaliteten ska mätas och följas upp på enhetsnivå, det vill säga på varje enskilt äldreboende eller enskild hemtjänstverksamhet, för att det ska vara lätt för äldre och deras närstående, beslutsfattare och andra att jämföra olika enheter med varandra.

SeniorLotsen mäter kvaliteten i tre dimensioner: den enskildes egen bedömning, de nationella regelverken samt krav från kommunen i egenskap av beställare. För varje dimension finns ett antal kvalitetskriterier som poängsätts. Poängen räknas ihop och resulterar i godkänd, delvis godkänd eller ej godkänd kvalitet, vilket illustreras med grönt, gult eller rött ljus. De mått som används i modellen är komplexa, men tillämpningen är enkel och användningen av trafikljusfärgerna gör att resultatet blir pedagogiskt.

– SeniorLotsen ska ses som ett första förslag som i nästa steg behöver utvecklas tillsammans med andra parter inom äldreomsorgen. Vi vill nu bjuda in Socialstyrelsen, Myndigheten för inspektion av hälso- och sjukvård och socialtjänst, SKL och andra utförare till att vidareutveckla modellen tillsammans med oss, säger Margareta Nyström.

För ytterligare information, kontakta Charlotte Näsström Morén, presschef Attendo Skandinavien, tel 073 839 98 00.

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.